ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DERMAT MEDICAL SUPPLIES

BESTELLING

1. Elke bestelling wordt als definitief beschouwd van zodra per post of per fax, of per electronische weg, een bestelbon, een bevesting of enig ander door de klant ondertekend document dat als bestelbon dient, wordt ontvangen. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling impliceert elke bestelling dat de klant de huidige algemene voorwaarden aanvaardt en dat hij ervan afziet om zijn eigen algemene voorwaarden te laten gelden..

OFFERTE

2. Op aanvraag van de klant kan DERMAT MEDICAL SUPPLIES een offerte maken overeenkomstig de behoefte die door de klant tot uiting wordt gebracht. Gezien de dagelijkse updating van onze gegevens en onze gegevensbanken, worden de hoeveelheden, de termijnen en de prijzen informatief meegedeeld. Enkel de eenheidsprijzen en de forfaitaire prijzen blijven gewaarborgd gedurende een periode van 30 kalenderdagen volgend op de datum van het aanbod.

TERMIJNEN

3. DERMAT MEDICAL SUPPLIES zal al het nodige doen om de in de bestelbon bepaalde termijn of de frequentie van de levering te respecteren. DERMAT MEDICAL SUPPLIES kan echter niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van vertragingen of bij tekortkomingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten zijn wil, zoals vertragingen in de levering van de gegevens afkomstig van de broninstanties of bij materiaaldefecten.

VERANTWOORDELIJKHEID

4. De uitvoering van de bestelling van de klant gebeurt door gekwalificeerd personeel en er wordt de grootste zorg besteed aan de uitvoering van de bestelling. Gezien de aard en de hoeveelheid van de verwerkte informatie, kan DERMAT MEDICAL SUPPLIES evenwel niet de volledige juistheid, noch de volledigheid van de informatie waarborgen. DERMAT MEDICAL SUPPLIES verbindt zich voor wat betreft de middelen. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht schriftelijk toekomen binnen de 30 kalenderdagen volgend op de levering van de bestelling. Na deze datum wordt elke levering geacht conform de specificaties van de bestelbon te zijn. Indien de verantwoordelijkheid van DERMAT MEDICAL SUPPLIES moet worden ingeroepen, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de aan de klant gefactureerde bestelling. Kunnen in geen geval recht geven op enige schadevergoeding uit hoofde van de klant, zelfs als DERMAT MEDICAL SUPPLIES op de hoogte werd gebracht van dergelijke schade : - schade die voortkomt uit een fout of een nalatigheid van de klant; - indirecte schade, met name commerciële en financiële schade zoals winstderving, verhoging van de kosten, verlies van klanten of verhoopte winsten, verstoring van de plannen; - de acties of klachten afkomstig van derden.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

5. De klant verbindt zich ertoe om het gebruik van de gegevens te beperken tot zijn eigen, interne behoeften inzake het beheer. Hij mag deze niet verkopen, verhuren of gratis of tegen vergoeding overdragen aan derden zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van DERMAT MEDICAL SUPPLIES. Als de klant genoodzaakt is om de gegevens voor zijn interne behoeften inzake beheer gratis over te dragen aan een derde, verbindt hij zich er tegenover DERMAT MEDICAL SUPPLIES toe om te waarborgen dat de gegevens door deze derden onder geen enkele vorm zullen worden verspreid. Ingeval van schending van de onderhavige bepaling, behoudt DERMAT MEDICAL SUPPLIES zich het recht voor schadevergoeding en interesten te eisen ten belope van 10 keer de minimum forfaitaire prijs van de bestelde gegevens, behalve een hoger berokkend nadeel.

PRIJS EN FACTURATIE

6. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling is elke bestelling contant betaalbaar binnen de 30 dagen kalenderdagen na factuurdatum. Goederen dienen op voorhand en contant te worden betaald bij de eerste levering. Alle vermelde prijzen zijn "exclusief BTW". Alle rechten en taksen die van toepassing zijn, vallen ten laste van de klant. De aangeduide prijzen zijn in functie van het tarief dat van kracht is bij de ondertekening van de bestelbon of van het contract. DERMAT MEDICAL SUPPLIES behoudt zich het recht voor om deze op gelijk welk moment te wijzigen. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per begonnen maand verschuldigd op de niet betaalde bedragen. Elke begonnen maand zal als een volle maand worden beschouwd. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging van 20% verschuldigd op de niet betaalde bedragen, met een minimum van 25€. Bestelde goederen blijven ten allen tijde eigendom van Dermat Medical Supplies NV tot de volledige betaling van de factuur van de desbetreffende goederen is volbracht. Alle leveringen gebeuren op kosten en op risico van de klant. DERMAT MEDICAL SUPPLIES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of verliezen veroorzaakt door de post, de spoorwegen of gelijk welk ander transportmiddel.

DIVERSE BEPALINGEN

7. Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten behoudt DERMAT MEDICAL SUPPLIES zich het recht voor om zijn produkten en de daarmee gepaard gaande diensten te wijzigen.

8. De klant mag het voordeel van onderhavig document niet overdragen aan een derde zonder het schriftelijk akkoord van DERMAT MEDICAL SUPPLIES. De huidige bepalingen vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel het zesde kanton van het Vredegerecht van Leuven en de Rechtbank van Koophandel van Leuven bevoegd.